Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen
  Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Stichting Kunstboek bvba met btw-nummer BE 0446.576.716 en maatschappelijke zetel te Olmenstraat 13, 8020 Oostkamp (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Stichting Kunstboek bvba wordt geplaatst op www.stichtingkunstboek.com. De website en webshop van Stichting Kunstboek bvba werden gecreëerd in opdracht van en worden beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kostenloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.
Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
 2. Aanbod en bestelling
  Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.stichtingkunstboek.com. De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via e-mail naar info@stichtingkunstboek.com. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 3. Betaling
  De verkoopprijzen zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via een van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash, Visa, Mastercard, KBC direct banking of PayPal.
 4. Bevestiging bestelling
  Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.
 5. Levering
  De levering van het bestelde artikel gebeurt op het opgegeven leveradres. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn.De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product door verzending en is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder of een leverancier.
 6. Retour
  Art. 46 Wet Marktpraktijken: ‘De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed’. Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden geretourneerd. Het artikel dient teruggestuurd te worden in de originele ongeopende verpakking naar het volgende adres: Stichting Kunstboek bvba, Legeweg 165, 8020 Oostkamp. Een retour wordt enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele ongeopende verpakking bevindt.
Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.
Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant betaling uitvoerde. Indien gewenst kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst.
 7. Garantie
  Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen gemeld worden via schrijven aan het adres: Stichting Kunstboek bvba, Legeweg 165, 8020 Oostkamp of per e-mail aan info@stichtingkunstboek.com.
  In geval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de verkoper binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6. De kosten van retourverzending vallen steeds ten laste van de koper. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen.
 8. Handtekening en bewijs
  De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.
De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.
 9. Aansprakelijkheid voor gebruik website
  De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.
 10. Bescherming van de privacy
  De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met info@stichtingkunstboek.com.
 11. Intellectuele eigendom
  Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
 12. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. In geval van betwisting is enkel de handelsrechtbank van Brugge bevoegd.